ترجمه رسمی اسناد و مدارک

مدنی                                                      تحصیلی                                  شغلی                                      ثبتی

ملکی                                                      شرکتی                                     بازرگانی                                   حقوفی

پزشکی                                                   بانکی                                      مهندسی

نکته: ارائه صفحه اول پاسپورت جدید صاحب مدرک به دارالترجمه برای درج اسپل صحیح نام، نام خانوادگی، نام پدر و تاریخ تولد صاحب مدرک الزامی است.

ترجمه غیر رسمی

کاتالوگ و بروشور                       وب سایت                                 مقالات و چکیده ها

تائید ترجمه رسمی اسناد و مدارک در مراجع قانونی

بر حسب ضرورت و نوع تقاضای ویزا مشتری، می توانیم ترجمه رسمی اسناد و مدارک را به تائید مراجع قانونی زیر برسانیم:

– وزارت داگستری

– وزارت امور خارجه

– سفارتخانه کشور مربوط

سایر خدمات

– تائید اصل دانشنامه و ریزنمرات دانشگاهی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

– تائید اصل دانشنامه و ریزنمرات دانشگاهی در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در تهران

– تائید اصل دانشنامه و ریزنمرات دانشگاهی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

– تائید اسناد و مدارک در سفارتخانه های خارجی در تهران از طریق نماینده دارالترجمه

– اجرای برابر اصل اسناد و مدارک انگلیسی

– اجرای برابر اصل اسناد و مدارک فارسی در دفتر اسناد رسمی (طبق تقاضای مشتری در صورت نیاز)

– صدور معرفی نامه برای مشتری به سازمانها و ادارات:

۱- صدور معرفی نامه به اداره تشخیص هویت جهت اخذ عدم سوء پیشینه (شرایط دریافت گواهی عدم سوء پیشینه)

۲- صدور معرفی نامه به سازمان تامین اجتماعی جهت اخذ سابقه بیمه

۳- صدور معرفی نامه به آموزش و پرورش جهت اخذ مدارک تحصیلی در دوره متوسطه و پیش دانشگاهی

۴- صدور معرفی نامه به سازمان فنی حرفه ای جهت استعلام از آن سازمان و صدور استعلام برای صدور کارت هوشمند فنی حرفه ای

۵- صدور معرفی نامه به سازمان نظام و ظیفه جهت اخذ سوابق نظام وظیفه

 ثبت نام لاتاری برای اخذ گرین کارت آمریکا