نرخ نامه ترجمه رسمی

– نرخ نامه ترجمه رسمی توسط اداره کل امور اسناد و مترجمان رسمی کشور تصویب شده است.

– هزینه تمبر دادگستری برای تایید ترجمه رسمی هر مدرک ۶۰ هزار تومان می باشد.

– در اکثر موارد ترجمه  رسمی مدارک با مهر و امضای مترجم رسمی برای سفارتخانه ها کافی است. اما طبق سفارش مشتری و الزام سفارتخانه، ترجمه رسمی مدارک می تواند به تایید دادگستری و امورخارجه نیز برسد.