تاریخچه ترجمه در ایران

ترجمه یکی از حوزه هایی است که در طول سال های اخیر بیشترین مباحث را در زمینه خود در میان روشنفکران، اساتید دانشگاهی، مترجمان حرفه ای، نویسندگان و سایر کسانی که از دور یا نزدیک با تولید یا مصرف متون ادبی و اجتماعی سروکار دارند، برانگیخته است. ترجمه متون و ایجاد پل ارتباطی مناسب بین دو […]